Foton

Lägenheter för uthyrning

Önskar hyra

Ordning och trivselregler

 

Tillbaka till sida 1

 

Externa länkar

Ljusdal Karta

Ljusdals kommun

Ljusdal Wikipedia info

Aktuellt väder i Ljusdal

 

 

  

                             

  Brospannet Fastighets AB
Box 7379
103 91 Stockholm

Tfn: 08- 545 01 350
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

                        

Till hyresgästens gemensamma trevnad vill Tällegallerian Fastighets AB tillkännage föreskrifterna i gällande trivsel och ordningsregler

 

 

Innehåll

1. Om allmän aktsamhet

2. Om säkerhet

3. Om gemensamma kostnader

4. Balkonger

5. Trapphus och entréer

6. Källare

7. Tvättstuga

8. Miljö och källsortering

9. Anslag och meddelanden

10. Husdjur

11. Angående lägenheten

12. Hyresinbetalning

13. Om att betala hyror i tid

14. Andrahandsuthyrning

15. Störningar

16. Kontakter

17. Städning vid utflyttning

 

 

1. Om allmän aktsamhet

a) Tänk på att vara aktsam om och väl vårda fastighetsägarens egendom.

b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med fastighetsägaren eller fastighetsskötaren enligt anslag i varje port.

 

2. Om säkerhet

a) Kontrollera alltid att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.  Detta gäller även cykelförråd och andra gemensamma utrymmen.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

c) Lämna inte källardörrar olåsta.

d) Var försiktig med öppen eld.

e) Din lägenhet SKALL vara utrustad med brandvarnare.

f) Meddela grannar eller fastighetsägaren om Du under en längre tid är borta från bostaden.

 

3. Om gemensamma kostnader

Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning samt el och lämna inte vatten rinnande i  onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kranpackning  skall bytas när vatten står och droppar.

 

4. Balkonger

Balkonger/altaner/uteplatser får inte användas för

a) permanent förvaring av föremål som inte tillhör normal balkongmöblering.

b) skakning av mattor.

c) grillning – om inte närboende grannar givit sitt samtycke.

d) rökning bör undvikas – tänk på att röken från balkongen ofta drar rakt in i någon av grannlägenheternas öppna fönster eller balkongdörrar. Din egen lägenhet slipper röklukt  men någon annan får den desto mer. Var vänlig och visa hänsyn.  Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid  kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

 

5. Trapphus och entréer

För hyresgästers och städpersonals trivsel får ej saker ställas i trapphuset. Större föremål som cyklar, skidor och liknande kan hindra utryckningspersonal vid olyckstillfällen. Föremål i trapphuset kan också innebära en brandfara.

 

6. Källare

I källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna  skall hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källaren

 

7. Tvättstuga

För allas trevnad är det viktigt att städa ordentligt efter sig och rengöra ev filter i torktumlare. Tvätt av mattor är ej tillåten i tvättmaskinerna, ej heller färgning av kläder.

Respektera bokade tider, tag aldrig någon annans tid även om det inte verkar som om dom använder hela tiden, bli klar i tid så att det ej inverkar på efterföljande bokade tid.

 

8. Miljö och källsortering

I sopkärlen som tillhör fastigheten får hushållssopor slängas. Hyresgästen måste själv se till att övrigt avfall lämnas till närmaste återvinningsstation: Grovsopor så som möbler och sängar skall hyresgästen själv ombesörja att transportera till någon av kommunens återvinningscentraler.

 

Tips för att spara vatten och energi

Här kommer några enkla energisparåtgärder:

Blockera inte elementen med möbler. Meddela oss om vattenkranar eller wc-stplar står och droppar/rinner. Stäng av kranar när vatten inte brukas.

 

9. Anslag och meddelanden

Hyresgästerna äger endast rätt att uppsätta meddelande och anslag i portar och entréer på angiven särskilt markerad plats.

 

10. Husdjur

Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i huset och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Generellt råder därför förbud mot  rastning av husdjur i fastighetens trädgårdsområde.  Skulle olyckan ändå vara framme så ska du plocka upp djurets spillning.

 

11. Angående lägenheten

Du som hyresgäst har en skyldighet att sköta din lägenhet på ett normalt och skötsamt sätt. Onormalt slitage, såsom katter som klöser sönder parkett eller tapeter, läckage som inte meddelas föreningens fastighetsskötare trots att du känt till det eller stora brister i normal städning som leder till skador på den fasta inredningen kan du få ansvara för att åtgärda. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas

 

Vid installation av tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin eller annan utrustning som kan tänkas skada lägenheten skall hyresvärden kontaktas. Montering skall ske fackmannamässigt. Hyresgästen är ansvarig för eventuella skador och bör kontrollera vad som gäller i hemförsäkringen. Vill du själv utföra renoveringen har du som hyresgäst rätten att utföra ytskiktsrenoveringar (d.v.s. målning, tapetsering och golvläggning) om detta görs fackmannamässigt. Om lägenheten har renoverats på ett sätt som inte är fackmannamässigt eller om färgvalet är avvikande, blir hyresgästen skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick eller stå för kostnaden för återställandet. Vid egen tapetsering skall tapeten vara av samma fabrikat, kvalitet och typ som i övriga huset. Färgen skall vara ljus och neutral. Målning på tapet godkänns enbart på tapet som är gjord för detta ändamål. För att undvika återställningsskyldighet skall hyresvärden kontaktas vid osäkerhet. Ombesiktning skall göras av hyresvärden efter iordningställande av lägenheten. Vid uppsättning av tavlor m.m. på väggarna bör endast x-krok användas. Ej expanderskruv till hyllor etc. Vid skador på lägenhet/lokal utöver normalt slitage är hyresgästen vid utflyttning skyldig att betala för återställande till ursprungligt skick.

Vårda väl parkett, linoleum och plastgolv enligt särskilda anvisningar.

Trägolv får ej blötstädas endast fukttorkas.

 

Vi ber dig observera att viss skötsel av lägenheten åligger hyresgästen, bla ska golvbrunnar rengöras med jämna mellanrum. Undvik att spola ner föremål i toaletten som kan förorsaka stopp i avloppet, typ tamponger, dambindor, topps etc.

Om lägenheten vid avflyttningsbesiktningen är inrökt kommer hyresgästen att få betala för att återställa lägenheten i befintligt skick

 

Skadeinsekter

Skadeinsikter är dessvärre inte ovanliga. För din egen och vår gemensamma trevnad ber vi dig att omedelbart anmäla om du fått skadedjur i din lägenhet. För att bli av med "snyltgästerna" ska du genast slå larm när du upptäcker dem. Då kan saneringsföretaget bekämpa ohyran och samtidigt förhindra spridning. Åtgärderna för detta täcks av fastighetens försäkring.

Vid vanvård av lägenheten kan kontraktet sägas upp.

 

Besiktning

Vid de tillfällen lägenheten besiktas av hyresvärden bör hyresgästen vara närvarande. Orsaken härtill är att parterna kan komma att behöva diskutera eventuella skador i lägenheten.

 

12. Hyresinbetalning

Hyresgästen skall erlägga hyran i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Hyran över Postgiro/ bankgiro genom av hyresvärden tillhandahållen avi. Betalning kan även ske på annat sätt, t e x genom autogiro eller via internet.

 

13. Att betala hyror i tid

Hyreslagen är mycket sträng vad avser betalningstider av hyran till fastighetsägaren.

För att minska risken för enskilt obehag vill vi här ge några exempel på vilka generella regler  som gäller alla hyresfastigheter och därför även för TÄLLEGALLERIAN

a) Din rätt till nyttjanderätten av lägenheten kan, enligt lagen, förverkas redan om du  betalar din avgift endast en vecka för sent.

b) Från det att fastighetsägaren påmint/underrättat dig om att din hyra inte är betald har du tre veckor på dig att betala din hyra för att din hyresrätt inte skall upphöra.

Sker detta vid ett enstaka tillfälle påverkas inte din hyresrätt. Skulle det dock upprepas att du betalar senare än en vecka för sent men inom de tre veckorna, kan din hyresrätt ändå förverkas.

c) Självklart är du ursäktad om du kan visa att du t.ex. på grund av sjukdom eller på grund  av utlandsvistelse som förlängts utan din förskyllan, inte kan betala din hyra. Kontakta  fastighetsägaren så försöker vi att hjälpa till att ordna upp allt.

d) Kontakta alltid fastighetsägaren om du har svårigheter att betala din hyra.

Det är bättre att föra en dialog än att "hålla sig undan".

 

14. Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand kräver alltid fastighetsägarens samtycke. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra  lägenheten. Uthyrningen är alltid personlig. Ny hyresgäst = nytt tillstånd.  Hyresgästen skall alltid, skriftligt, avstå från sitt besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har en särskild avsedd blankett för detta. Ansökan skall vara godkänd hos hyresnämnden innan fastighetsägaren eventuellt kommer att godkänna inflyttning.  Hyresgästen kvarstår som ansvarig mot fastighetsägaren för alla skador eller obehag som

andrahandshyresgästen och dennes gäster kan åsamka andra hyresgäster och fastighetsägaren

Tänk på att hyran du får ta ut begränsas i lag till "bruksvärdeshyran" + skälig ersättning för  möbler.

Uthyrning i andra hand utan fastighetsägarens godkännande är skäl nog för uppsägning av ditt hyreskontrakt så för att undvika detta bör du alltid tala med fastighetsägaren i god tid före det att du hyr ut i andra hand.

 

15.Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Hyresgästen får inte föra väsen eller utföra arbete på sådant sätt eller i övrigt uppträda så att närboende därigenom kan störas. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter en tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller inte enbart i lägenheten utan även i gemensamma utrymmen som t ex i trappa, hiss, tvättstuga och utanför huset.

Några exempel på vad lagen menar:

a) Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t ex att tala för högt eller skrika. Man får inte spela högt på musikanläggning eller musikinstrument

eller ha TVn på alltför högt.

b) Grannarna ska inte heller störas av oväsen från uteplatsen, balkongen eller från trappan

på grund av besökare/ dina gäster till lägenheten.

c) Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl 22 på kvällen till kl 7 på  morgonen. Tvätt- och diskmaskiner skall därför undvikas att användas under denna tid.

Har du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du kommer att  störa. Tänk även på grannarna i granntrapphuset om du inte bor mot en av husens gavlar.

Om du blir störd – gör så här.

1. Påtala alltid först själv för den störande att ni inte är nöjd med dennes uppträdande

2. Vi önskar att ni dokumenterar störningen så gott ni kan.

3. Kontakta alltid oss vid allvarlig störning.

4. Skicka in dokumentationen som du har till oss.

För att kunna driva ett ärende i hyresnämnden/tingsrätten angående förverkande av hyresrätten krävs alltid en omfattande och god bevisning. Alla dokument kan vara till avgörande hjälp

 

 

17. Städning: så här lämnar du bostaden i välstädat skick.

En avflyttningsstädning är en totalrengöring av en bostad och mycket omfattande – väl rengjord är bostaden när alla fläckar, smuts och damm är avlägsnade.

Bostadsrum

Samtliga målade ytor inkl. utrymmen mellan element och väggar rengörs.

Fönster tvättas in- och utvändigt, fönsterbågar, snickerier och persienner torkas av.

Garderober, garderobsinredning och yta ovanpå garderob rengörs.

Golv, golvlister och trösklar avtorkas. Krokar efter tavlor samt dekaler och liknande borttages.

Kök

Samma moment utförs som betr. bostadsrum ovan. Taket tvättas (om det är målat). Spisen rengörs ut- och invändigt och golv- och väggytor bakom spisen rengöres på alla sidor.

Armaturer nedmonteras och diskas. Köksfläkt samt ventiler rengörs in- och utvändigt.

Kyl, sval och frys avfrostas och rengörs in- och utvändigt på alla sidor samt luftas.

Överskåp samt utrymmen bakom kyl och frys rengörs väl.

Badrum, WC

Badrumsskåp rengörs och speglar tvättas. Toalettstol, tvättställ samt badkar/ duschkabin rengörs noggrant på in- och utsidor. Golvbrunnar rensas. Väggar och golv rengörs.

Grovkök

Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp rengörs och avtorkas och filtren rensas.

Golvbrunnar och ventiler rengörs. Förvaringsutrymmen rengörs.

Övriga utrymmen

Rengörs noggrant på motsvarande sätt.

Om inte lägenheten lämnas i godtagbart skick enligt ovan kommer ett städbolag att anlitas på avflyttande hyresgästs bekostnad, uppskattad kostnad ca 1.000 kr per rum/enhet